Fallen yn 'e striid
tsjin ûnrjocht en slavernij

dat wy yn frede foar
rjocht en frijdom weitsje

Gevallen in de strijd
tegen onrecht en slavernij

opdat wij voor recht
en vrijheid waken

26 april 1915

6 april 1945